Đề thi trắc nghiệm học kì 1 tiếng Anh 12 có đáp án – Tiếng Anh THPT | Đề 2

Tiếng Anh THPT

Đề thi trắc nghiệm học kì 1 tiếng Anh 12 có đáp án

I/ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 

Câu 1: A. hospital B. inflation C. policy D. constantly 
Câu 2: A. government B. consumer C. domestic D. production 
Câu 3: A. priority B. industry C. subsidy D. qualify 
II/ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 
Câu 4: A. choice B. chemist C. each D. achieve 
Câu 5: A. applicant B. identity C. indicate D. chemistry 
III/ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 
Câu 6: If I feel too excited to sleep, I ________ reading one of our reports. 
A. will try B. try C. would try D. would have tried 
Câu 7: If he ________ well on the training course last year, he ________ offered the promotion now. 
A. had done / would be B. had done / would have done C. did / would be D. did / will be 
Câu 8: What time would we get there ________ the subway? 
A. we took B. if we took C. unless we take D. provided that we take
* Chi tiết các bạn tham khảo thêm nội dung bên dưới.

Để tải về tài liệu này hãy bấm vào đây nhé.

Bấm vào đây để xem liên kết tải

Chia sẻ để website sach6789.com có thêm động lực.

https://sach6789.com Sưu tầm và chia sẻ

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?