Đề thi trắc nghiệm học kì 1 tiếng Anh 12 có đáp án – Tiếng Anh THPT | Đề 1

Tiếng Anh THPT

Đề thi trắc nghiệm học kì 1 tiếng Anh 12 có đáp án

I/ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 

Câu 1: A. prepared B. called C. expressed D. employed 
Câu 2: A. should B. young C. couple D. rough 
Câu 3: A. possible B. company C. job D. responsible 
II/ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 
Câu 4: A. experience B. concentrate C. enthusiasm D. certificate 
Câu 5: A. interview B. interviewee C. interviewer D. industry 
III/ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 
Câu 6: In Vietnam, application forms for the National Entrance Examinations must be _____ before the deadline, often in April. 
A. issued B. signed C. filed D. submitted 
 Câu 7: Points will be added to the Entrance Examination scores for those who hold an excellent high school _____. 
A. certificate B. diploma C. qualification D. degree 
Câu 8: The world _____ a better place if we had known a hundred years ago what we know about the earth’s environment. ….
* Chi tiết các bạn tham khảo thêm nội dung bên dưới.

Để tải về tài liệu này hãy bấm vào đây nhé.

Bấm vào đây để xem liên kết tải

Chia sẻ để website sach6789.com có thêm động lực post nhiều hơn.

https://sach6789.com Sưu tầm và chia sẻ

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?