THƯ VIỆN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6 -HỌC KÌ 2- ĐỀ 9

THƯ VIỆN ĐỀ THI HỌC KÌ 2

THƯ VIỆN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6 -HỌC KÌ 2- ĐỀ 9

“Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs
from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Câu 1: A. sometimes B. spring C. idea D. twice
Câu 2: A. thick B. tooth C. this D. thirsty
Câu 3: A. routine B. mouth C. mountain D. round
Câu 4: A. bottle B. box C. volleyball D. cold
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Câu 5: Lan is hungry. She’d like some _____
A. orange juice B. noodles C. ice – cream D. a drink
Câu 6: A: “What is _____ dinner today?”
B: “There is some meat and some rice.”
A. in B. on C. at D. for
Câu 7: My daughter _____ jogging every morning.
A. goes B. does C. makes D. takes
Câu 8: Her lips aren’t full. They are _____.
A. fat B. thin C. short D. tall
Câu 9: I don’t have _____ oranges but I have _____ apples.
A. any/ any B. some/ any C. some/some D. any/ some
Câu 10: Tokyo is _____ than Mexico City.
A. small B. smaller C. smallest D. the smallest
Câu 11: Miss Chi has full lips and _____.
A. teeth small
white

B. white small
teeth

C. white teeth
small

D. small white
teeth

Câu 12: When it is hot, Ba _____ swimming.”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


 
Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1hO0ZCB7jb_yHdF_skVicR-nCz8IwKWFk/view?usp=sharing

* Tải được tài liệu đừng quên để lại đánh giá về tài liệu này bên dưới để mình có nhiều động lực ra nhiều hơn, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?