THƯ VIỆN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6 – HỌC KÌ 2- ĐỀ 4

THƯ VIỆN ĐỀ THI HỌC KÌ 2

THƯ VIỆN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6 – HỌC KÌ 2- ĐỀ 4

“Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs
from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Câu 1: A. thank B. that C. this D. those
Câu 2: A. arm B. charm C. farm D. warm
Câu 3: A. come B. home C. some D. none
Câu 4: A. cow B. now C. how D. show
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Câu 5: Many students _____ aerobics to keep fit.
A. have B. go C. play D. do
Câu 6: We will have a _____ to take care of our health.
A. home robot B. doctor
robot

C. teaching
robot

D. worker
robot

Câu 7: In the future, I will live _____ because I like swimming.
A. in the
mountain

B. on the
Moon

C. on the
ocean

D. under the
ground

Câu 8: My future house will have a hi-tech robot to _____ the floors.
A. clean B. cleaning C. cleaned D. to clean
Câu 9: We might have a _____ TV so we can watch TV programs from space.
A. wire B. wireless C. wiring D. wires
Câu 10: Hoa has never _____ to London .
A. been B. is C. was D. be
Câu 11: VTV1 is a _____ channel.
A. local B. national C.
international

D. B&C
Câu 12: In the future, we won’t go on holiday to the beach but we _____ go on holiday to the moon….”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


 
Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1Eut4tfJSXXc0FAWvJl-kYOQ7gRH0T7Qy/view?usp=sharing

* Tải được tài liệu đừng quên để lại đánh giá về tài liệu này bên dưới để mình có nhiều động lực ra nhiều hơn, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?