THƯ VIỆN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6 -HỌC KÌ 2 – ĐỀ 3

THƯ VIỆN ĐỀ THI HỌC KÌ 2

THƯ VIỆN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6 – HỌC KÌ 2 – ĐỀ 3

“Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs
from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Câu 1: A. lamp B. table C. family D. plan
Câu 2: A. skip B. swim C. fried D. milk
Câu 3: A. hungry B. sky C. healthy D. thirsty
Câu 4: A. books B. erasers C. rulers D. bags
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Câu 5: It is often _____ in the fall.
A. cold B. hot C. warm D. cool
Câu 6: How _____ kilos of beef does she want?
A. many B. much C. often D. about
Câu 7: His father is waiting _____ a bus.
A. to B. for C. of D. at
Câu 8: We go there by car and they go _____ foot.
A. on B. by C. to D. with
Câu 9: Listen! Who _____ to your sister?
A. is going to
talk

B. talks C. does talk D. is talking

Câu 10: Fall means _____ in British English.
A. summer B. winter C. spring D. autumn”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


 
Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1qR_1_5q9gkD1DPWOS_ZhXAlGJz0EdtR5/view?usp=sharing

* Tải được tài liệu đừng quên để lại đánh giá về tài liệu này bên dưới để mình có nhiều động lực ra nhiều hơn, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?