THƯ VIỆN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH 9 – ĐỀ 1

THƯ VIỆN ĐỀ THI HỌC KÌ 2

THƯ VIỆN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH 9 – ĐỀ 1

“Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs
from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Câu 1: A. soon B. book C. took D. look
Câu 2: A. pretty B. get C. net D. wet
Câu 3: A. there B. though C. than D. theme
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other
three in the position of primary stress in each of the following questions.
Câu 4: A. imbalance B. unable C. unhealthy D. impolite
Câu 5: A. opportunity B. competitive C. communicate D. unfortunate
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Câu 6: If she _____ here, she would give you some advice.
A. be B. is C. was D. were
Câu 7: Many people are interested _____ the product that save energy.
A. on B. to C. in D. for
Câu 8: The old man _____ lives alone in that house is may uncle.
A. who B. what C. which D. whom
Câu 9: Mr John turns the TV _____ to see the hot news.
A. off B. on C. up D. down
Câu 10: My elder brother _____ eat ice-cream when he was a child.
A. uses to B. is used to C. used to D. used
Câu 11: If I became rich, I _____ travel around the world.
A. can B. should C. will D. would”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1gO59_nQaQsF_oWl_YTObtIeoePp76VGE/view?usp=sharing

* Tải được tài liệu đừng quên để lại đánh giá về tài liệu này bên dưới để mình có nhiều động lực ra nhiều hơn, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?