THƯ VIỆN ĐỀ THI TIẾNG ANH 9 HỌC KÌ 2 – ĐỀ 7

ĐỀ THI TIẾNG ANH HỌC KÌ 2

THƯ VIỆN ĐỀ THI TIẾNG ANH 9 HỌC KÌ 2 – ĐỀ 7

“Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs
from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Câu 1: A. garbage B. standard C. solar D. lunar
Câu 2: A. raised B. picked C. laughed D. watched
Câu 3: A. Beach B. Clean C. Instead D. Leave
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction
in each of the following questions.
Câu 4: The boy laughed happy as he played with the teddy bear.
A. The boy B. happy C. played D. teddy bear
Câu 5: If we pollute the water, we don’t have fresh water to use.
A. pollute B. don’t C. fresh D. to use
Câu 6: We can’t go to the beach so it’s raining.
A. can’t B. the beach C. so D. it’s
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Câu 7: I’m learning English _____ I want to geta good job after school.
A. although B. so C. but D. because
Câu 8: Let’s _____ about my problem.
A. talk B. talking C. to talk D. talked
Câu 9: If we go _____ throwing trast, the environment will be polluted.
A. in B. on C. at D. among
Câu 10: He laughed _____ when he was watching “Tom and Jerry” on TV.
A. happily B. happy C. happiness D. unhappy
Câu 11: She was sick yesterday, _____ she was absent from school .
A. since B. so C. because D. but
Câu 12: That’s a wonderful . I’m pleased _____ you are working hard.
A. that B. with C. what D. where
Câu 13: What are you looking _____? My picture book. I’ve lost it.
A. on B. off C. in D. for”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


 
Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1Pivs4S5y2UXea2IYKkN_Ydpdhe3_x_GI/view?usp=sharing

* Tải được tài liệu đừng quên để lại đánh giá về tài liệu này bên dưới để mình có nhiều động lực ra nhiều hơn, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?