“How” được sử dụng như thế nào?

“How” là từ đươc sử dụng trong rất nhiều trường hợp để hỏi với nghĩa phổ biến nhất là “như thế nào”. Dưới đây là một vài trường hợp phổ biến nhất của “How”.
TRƯỜNG HỢP 1
How + to be + Noun: Cái gì đó như thế nào?
Ví dụ 1:
How is the weather? (Thời tiết như thế nào vậy?)
Ví dụ 2:
A. How was the trip? (Chuyến đi của bạn như thế nào?)
B. It was great! (Nó thật tuyệt!)
TRƯỜNG HỢP 2
 How often: Hỏi mức độ thường xuyên của ai đó hay làm gì.
 Ví dụ 3:
A: How often do they go to the theatre? (Bạn có thường xuyên đi đến nhà hát không?)
B: Once a month. (1 tháng một lần.)
TRƯỜNG HỢP 3
How long + Trợ ĐT+ S + V?: được sử dụng để hỏi về khoảng thời gian của một hành động
Ví dụ 4:
How long does it take to get to Chicago by plane? (Đi máy bay đến Chicago mất bao lâu?)
Ví dụ 5:
How long have you worked there? (Bạn làm việc ở đây được bao lâu rồi?)
TRƯỜNG HỢP 4
How + adjectives + Tobe? ‘How’ được kết hợp với rất nhiều tính từ các nhau để hỏi về thông tin chi tiết của một vật nào đó.
Ví dụ 6:
How deep is the river? (Con sông này sâu bao nhiêu?)
Ví dụ 7:
How wide is the platform? (Nhà ga này rộng bao nhiêu?)
TRƯỜNG HỢP 5
How much
Được dùng phổ biến trong việc hỏi giá cả của bất cứ mặt hàng nào với câu hỏi
Ví dụ 8:
“How much does it cost?” (Cái đó bao nhiêu tiền)
Còn được sử dụng để hỏi về số lượng của danh từ không đếm được.
Ví dụ 9:
How much water is in the bucket? (Bao nhiêu nước ở trong chậu vậy?)
Ví dụ 10:
How many apples are there in the fridge? (Có bao nhiêu táo ở trong tủ lạnh?)
TRƯỜNG HỢP 6
How about + V-ing: được dùng trong câu đề nghị
Ví dụ 11
How about having dinner with me tonight? (Thế còn việc đi ăn tối với tôi tối nay thì sao?)
TRƯỜNG HỢP 7
How do you + V: được sử dụng để hỏi về cách thức làm một việc gì đó.
Ví dụ 12:
How do you cook this meal? (Nấu cái món này như thế nào vậy?)
TRƯỜNG HỢP 8
How do you do: đây là một cách thức chào hỏi trong tiếng Anh. Nó chỉ được sử dụng khi bạn gặp ai đó lần đầu tiên.
BÀI TẬP
Bây giờ các bạn hãy làm một bài tập nhỏ để củng cố lại kiến thức nhé.
Chọn từ trong hộp để điền vào chỗ trống (lưu ý chia động từ phù hợp):
do          get        difficult          about         many             much              long
1.  How ……….does the film last? B. It lasts about two hours.
2.  A. How ………you do? B. How do you do.
3.  A. How ………….she get so much done? B. She worked long hours.
4.  A. How ………..driving this afternoon? B. OK, I’ll do the driving this afternoon.
5.  How ………does it cost? B. About $45
6.  How ………..is the exam? B. Very difficult!
7.  How ……….people are coming?

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?