BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA THPT QUỐC GIA FILE WORD – ĐỀ 9

ĐỀ THI HÓA QUỐC GIA FILE WORD

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA THPT QUỐC GIA FILE WORD – ĐỀ 9

“Câu 1: Cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch NH_3 thì dung dịch chuyển thành
Câu 2: Kim loại Al không tan trong dung dịch
Câu 3: Chất nào sau đây là muối axit?
Câu 4: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất?
Câu 5: Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe phản ứng được với dung dịch
Câu 6: Trùng hợp etilen thu được polime có tên gọi là
Câu 7: Khi nhựa PVC cháy sinh ra nhiều khí độc, trong đó có khí X. Biết khí X tác dụng với dung dịch AgNO_3, thu được kết tủa trắng. Công thức của khí X là
Câu 8: Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH?
Câu 9: Chất nào sau đây thuộc loại ancol no, đơn chức, mạch hở?
Câu 10: Nguyên tố crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây?
Câu 11: Glucozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong quả nho chín. Công thức phân tử của glucozơ là
Câu 12: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br_2?
Câu 13: Thủy phân este X trong dung dịch NaOH, thu được CH_3 COONa và C_2 H_5 OH. Công thức cấu tạo
của X là
Câu 14: Cho các dung dịch: glixerol, anbumin, saccarozơ, glucozơ. Số dung dịch phản ứng với Cu(OH)_2 trong môi trường kiềm là
Câu 15: Cho 31,4 gam hỗn hợp gồm glyxin và alanin phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
Câu 16: Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 8 gam bột CuO nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho toàn bộ X vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
Câu 17: Cho 1,8 gam fructozơ (C_6 H_12 O_6) tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO_3 trong NH_3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là
Câu 18: Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ. Kết thúc thí nghiệm, trong bình đựng dung dịch AgNO_3 trong NH_3 xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt. Chất X là
Câu 19: Cho các phản ứng có phương trình hóa học sau:
Câu 20: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm K và Na vào nước, thu được dung dịch X và V lít khí H_2 (đktc). Trung hòa X cần 200 ml dung dịch H_2 SO_4 0,1M. Giá trị của V là
Câu 21: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít CO_2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol NaOH và b mol Na_2 CO_3, thu được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho từ từ phần một vào 120 ml dung dịch HCl 1M, thu được 2,016 lít CO_2 (đktc). Cho phần hai phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)_2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Tỉ lệ a : b tương ứng là…”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1FMZ-XsnPQl3BfyqSQ0TS8zvuZhJgwmFd/view?usp=sharing

Liên kết tải bên trên nhé
* Mình rất vui nếu bạn tải được tài liệu này, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply