Học từ vựng tiếng Anh 6 Mới 2021 – Unit 1: My New School | Vocabulary

Anh 6 Mới 2021 – Unit 1: My New School | Vocabulary

-*- Vocabulary list -*-

– activity (n)
– art (n)
– boarding school (n)
– calculator (n)
– classmate (n)
– compass (n)
– favourite (adj)
– help (n, v)
– international (adj)
– interview (n, v)
– knock (v)
– remember (v)
– share (v)
– smart (adj)
– swimming pool (n)

* Hãy là người đầu tiên chia sẻ kiến thức này tới bạn của mình nhé

Reply