LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 9 – THI VÀO 10 – CÓ KEY | Đề 3

Tiếng Anh 9 – Luyện Thi vào 10

Bài tập luyện nghe tiếng Anh 9 luyện Thi vào 10

Listen and choose the correct answer A, B, C or D to complete each of the following sentences. 

1. ‘Light and dark’ is a ________. 
A. horror film B. a science fiction film C. a romantic comedy. D. non-fiction film 
2. The comedy film is about _________. 
A. a family B. shop C. school D. career 
3. Jack hates ________ 
A. horror films B. romantic films C. science fiction films D. comedies 
4. They decide to see a ________ . 
A. romcom B. horror film C. science fiction film D. comedy 
5. They decide to meet at ________. 
A. 7 o’clock B. half past seven C. 8 o’clock D. 8.30 
Listen to the conservation and choose the correct answer to each of the following questions. 
6. What’s is Michelle’s town like? 
A. It’s noisy B. It’s crowded C. It’s quiet D. It’s modern 
7. Michelle feels like ______ in the city. 
A. a stranger B. a visitor C. a guest D. a tourist 
8. Where does Mike live? 
A. In the town B. In the city C. In the countryside D. In the mountainous area 
9. What are people in the city like? 
A. They are unfriendly B. They are helpful C. They are cold D. They are friendly 
10. What kinds of entertainment can we enjoy in Mike’s neighbourhood? 
A. cinemas, museums B. musical shows C. theatres D. libraries

* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới có keys bên dưới.
Bấm vào đây để tải tệp file nghe về máy.

Bấm vào đây để tải tệp đề thi này về máy


Liên kết tải bên trên nhé

* Nếu có thể hãy bấm nút chia sẻ, bạn thích nó hãy để lại lời cảm ơn bên dưới bài đăng này

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?