idioms – Interesting phrases

Useful phrases.

Let Sleeping Dogs Lie

Literally, the meaning of this phrase is that let people do not wake up the sleeping dog.

We usually use this phrase to express the meaning of “to leave a situation alone so as to avoid worsening it”.

Hãy để chú chó đang ngủ nằm yên đó.

Theo nghĩa đen, ý nghĩa của cụm từ này là để mọi người không đánh thức con chó đang ngủ. Chúng ta thường sử dụng cụm từ này để diễn đạt ý nghĩa “để một tình huống nào đó yên để tránh làm nó trở nên tồi tệ hơn”.

There are some other interesting phrases about “let”. Follow me to learn about them!

Có một số cụm từ thú vị khác về “let”;. Hãy theo chân tôi để tìm hiểu về chúng nhé!

1. let your hair down

It means to cease acting formally or conservatively.

Come on, Jim, this is a party! Let your hair down and go a little wild!

Train yourself to complete the work at hand before you let your hair down.

Hãy cư xử tự nhiên, thoái mái nhé.

Nó có nghĩa là ngừng hành động một cách lịch thiệp hoặc è dè kín đáo đi.

Nào, Jim, đây là một bữa tiệc! Hãy hãy cư xử tự nhiên, thoái mái nhé và  hoang dã một chút đi! Bạn được đào tạo bản thân để hoàn thành công việc trong tầm tay trước giờ hãy thoái mái nhé.

2. don’t let it out of this room

Don’t reveal this information to anyone else.

Greg got the promotion, but don’t let it out of this room—the boss will officially announce it later today.

Don’t let it out of this room. You won’t tell a soul, right?

2. Không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai khác.

Greg đã nhận được khuyến mại, nhưng không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai khác. — ông chủ sẽ chính thức thông báo nó vào cuối ngày hôm nay.

Không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai khác. Bạn sẽ không nói với một ai khác, phải không?

3. let off steam

To release strong emotions or energy by engaging in some kind of enjoyable, vigorous, or relaxing activity.

I went on a run to let off steam after our fight.

When work gets frustrating, I like to go bowling to let off some steam.

3. Xả hơi.

Giải phóng cảm xúc hoặc năng lượng mạnh mẽ bằng cách tham gia vào một số loại hoạt động thú vị, mạnh mẽ hoặc thư giãn.

Tôi đã chạy để xả hơi sau cuộc chiến của chúng tôi.Khi công việc trở nên bực bội, tôi thích đi chơi bowling để xả hơi.

4. let the cat out of the bag

It means to reveal a secret.

How did Mom find out we were planning a surprise party for her? Who let the cat out of the bag?

We planned to give her a surpriseparty, but he let the cat out of the bag.

4. Tiết lộ một bí mật.

Làm sao mẹ biết được chúng tôi đang lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho mẹ? Ai đã tiết lộ bí mật? Chúng tôi dự định cho cô ấy một bữa tiệc bất ngờ, nhưng anh ấy đã đã tiết lộ bí mật.

5. let bygones be bygones

To stop focusing on something that happened in the past.

I said I was sorry—can’t we let bygones be bygones?

You should just forget about it. Let bygones be bygones.

5. Hãy để quá khứ trôi đi.

Tôi đã nói là tôi xin lỗi — chúng ta không thể để quá khứ trôi đi à?

Bạn nên quên nó đi. Hãy để những thứ đã qua cho nó qua luôn.


That’s all for [Phrases] today. Now try to make at least one sentence with the phrases that you like! That will help you to remember them.

Don’t forget to leave your comments below.

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?