THƯ VIỆN ĐỀ THI TIẾNG ANH 9 HỌC KÌ 2 – ĐỀ 4

ĐỀ THI TIẾNG ANH HỌC KÌ 2

THƯ VIỆN ĐỀ THI TIẾNG ANH 9 HỌC KÌ 2 – ĐỀ 4

“Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs
from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Câu 1: A. fought B. bought C. country D. ought
Câu 2: A. fine B. item C. India D. mine
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Câu 3: The air is polluted, _____ there is too much traffic.
A. because B. therefore C. however D. but
Câu 4: They are discussing about the celebration _____ is going to hold this weekend.
A. what B. this C. that D. it
Câu 5: If you use water wastefully, you _____ to pay a large bill.
A. has B. will have C. would have D. have
Câu 6: Mary loves _____ in the river with her friends.
A. swim B. swimming C. swam D. swims
Câu 7: If people _____ energy, there will be no shortage of electricity.
A. use B. waste C. save D. detroy
Câu 8: Lan didn’t come to the party because she had to look _____ her younger brother.
A. at B. for C. forward D. after
Câu 9: All people love the spring roll _____ is made by themselves.
A. which B. what C. why D. who
Câu 10: She _____ me if I could speak Chinese.
A. asked B. told C. talked D. said
Câu 11: If John became rich, he _____ travel around the world.
A. can B. should C. will D. would
Câu 12: We felt _____ when the New year’s Eve was coming near.
A. excitement B. excited C. excitely D. exciting…”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


 
Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1XacnD8UjL-RN85zfwRSh8qfdZgejY62L/view?usp=sharing

* Tải được tài liệu đừng quên để lại đánh giá về tài liệu này bên dưới để mình có nhiều động lực ra nhiều hơn, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?