THƯ VIỆN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6 -HỌC KÌ 2- ĐỀ 7

THƯ VIỆN ĐỀ THI HỌC KÌ 2

THƯ VIỆN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6 -HỌC KÌ 2- ĐỀ 7

“Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs
from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Câu 1: A. weak B. season C. beach D. weather
Câu 2: A. favorite B. cake C. table D. camera
Odd one out.
Câu 3: A. Badminton B. Picnic C. basketball D. volleyball
Câu 4: A. Mountain B. Beach C. Country D. Forest
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Câu 5: We buy _____ of potatoes. My son likes potatoes very much.
A. a lot B. some C. any D. a little
Câu 6: Mai _____ Math in her room at the moment?
A. studying B. studys C. is studying D. studies
Câu 7: _____ are you going to stay there? – For a week.
A. How often B. How C. How much D. How long
Câu 8: Ba _____ play badminton when it’s cold.
A. doesn’t B. sometimes C. don’t D. always
Câu 9: Nam likes _____ cartoon.
A. watch B. watching C. watched D. be watch
Câu 10: _____ Sapa this summer vacation?- Yes, I am.
A. Are you going to visit B. What do you visit
C. Where do you visit D. Why do you visit
Câu 11: Let’s _____ by bus.
A. travelling B. to travel C. travel D. traveller”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


 
Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1j_GkBjmjLaLBG-weligrXxoIVJOoozAV/view?usp=sharing

* Tải được tài liệu đừng quên để lại đánh giá về tài liệu này bên dưới để mình có nhiều động lực ra nhiều hơn, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?