THƯ VIỆN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6 -HỌC KÌ 2- ĐỀ 6

THƯ VIỆN ĐỀ THI HỌC KÌ 2

THƯ VIỆN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6 -HỌC KÌ 2- ĐỀ 6

“Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Câu 1: _____ the program is late, we will wait to watch it.
A. When B. Because C. Although D. So
Câu 2: As it doesn’t snow in Vietnam, we cannot _____ skiing.
A. go B. play C. do D. are
Câu 3: The _____ has a fish’s head and a lion’s body in Singapore.
A. Big Ben B. Temple C. Merlion D. Eiffel Tower
Câu 4: My brother likes watching TV _____ I like going out with my friends
A. and B. but C. or D. so
Câu 5: Find the words which have sounds / a:/
A. apple B. glass C. plant D. B and C
Câu 6: _____ means creating new products from used materials.
A. reuse B. recycle C. reduce D. replant
Câu 7: He _____ tall and thin.
A. am B. is C. are D. has
Câu 8: I _____ this book many times. I like it very much.
A. read B. am reading C. have read D. reads
Câu 9: If we cut down more trees, there _____ more floods.
A. are B. were C. have been D. will be
Câu 10: Tuan Anh _____ a giraffe before.
A. have never
seen

B. has never
seen

C. never has
seen

D. never have
seen

Câu 11: My dog is the _____ dog in the village.
A. friendliest B. most C. most D. friendly”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


 
Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1LtCimR3oMRFj0cRn9J73CjODPeBlyXLd/view?usp=sharing

* Tải được tài liệu đừng quên để lại đánh giá về tài liệu này bên dưới để mình có nhiều động lực ra nhiều hơn, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?