THƯ VIỆN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6 – HỌC KÌ 2 – ĐỀ 5

THƯ VIỆN ĐỀ THI HỌC KÌ 2

THƯ VIỆN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6 – HỌC KÌ 2 – ĐỀ 5

“Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Câu 1: It’s not good _____ a car in Budapest.
A. to drive B. drive C. drived D. be driving
Câu 2: Miss Chi has _____.
A. black long
hair

B. long black
hair

C. hair long
black

D. A and B

Câu 3: What color are his eyes? – They are _____.
A. tall B. short C. long D. blue
Câu 4: I am hot and thirsty. I’d like to drink some _____.
A. meat B. apples C. water D. fish
Câu 5: The Great Wall of China is the world’s _____ structure.
A. long B. longer C. longest D. the longest
Câu 6: Laura is from Canada. She speaks English and _____
A. Vietnamese B. France C. Japanese D. French
Câu 7: What is there _____, Mum? – Fish, chicken, rice and vegetables.
A. eats B. to eat C. eating D. eat
Câu 8: I want to buy _____ cooking oil and a kilo of beef.
A. a bottle of B. a bar of C. a tube of D. a glass of
Câu 9: Mike _____ his bike to school at the moment.
A. are riding B. riding C. rides D. is riding
Câu 10: We never go camping because we don’t have a _____.
A. tent B. camera C. fishing rod D. toothpaste
Câu 11: _____ does Tom play? – Badminton.
A. When B. Which C. How sports D. Why sports

sports sports
Câu 12: A: “Why are wild animals in _____.”
B: “Because we are cutting and burning the forests.”
A. dangerous B. dangerously C. danger D. endanger”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


 
Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1ImB9hRe3y0oMPcRU3kulnM4h_KpqaBHT/view?usp=sharing

* Tải được tài liệu đừng quên để lại đánh giá về tài liệu này bên dưới để mình có nhiều động lực ra nhiều hơn, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?