THƯ VIỆN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6 -HỌC KÌ 2- ĐỀ 10, 30 CÂU

THƯ VIỆN ĐỀ THI HỌC KÌ 2

THƯ VIỆN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6 -HỌC KÌ 2- ĐỀ 10, 30 CÂU

“Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs
from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Câu 1: A. sandwich B. apple C. tomato D. matter
Câu 2: A. fly B. usually C. activity D. finally
Câu 3: A. breakfast B. weak C. heavy D. head
Câu 4: A. chocolate B. beach C. chest D. school
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other
three in the position of primary stress in each of the following questions.
Câu 5: A. ruler B. board C. play D. book
Câu 6: A. often B. play C. never D. sometimes
Câu 7: A. teacher B. finger C. leg D. hand
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Câu 8: _____ do you live ?
A. Where B. What C. Why D. What
Câu 9: I am _____ student at Xuan Son secondary.
A. an B. a C. the D. at
Câu 10: At the moment, she _____ her homework.
A. is B. do C. doing D. is doing
Câu 11: He _____ soccer every afternoon.
A. play B. plays C. to play D. playing
Câu 12: Hoa _____ to visit Hanoi, tomorrow.
A. is B. going C. is going D. goes
Câu 13: You can _____ your book on the table.
A. put B. putting C. puts D. to put”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1iBrbwRnpQT9BlVaLYaJE2vLaK6z9knOi/view?usp=sharing

* Tải được tài liệu đừng quên để lại đánh giá về tài liệu này bên dưới để mình có nhiều động lực ra nhiều hơn, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều </span >

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?