THƯ VIỆN ĐỀ THI TIẾNG ANH 9 HỌC KÌ 2 – ĐỀ 9

ĐỀ THI TIẾNG ANH HỌC KÌ 2

THƯ VIỆN ĐỀ THI TIẾNG ANH 9 HỌC KÌ 2 – ĐỀ 9

“Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Câu 1: I live in Da Lat, _____ is one of the most beautiful cities of Vietnam.

de thi tieng anh 9

A. who B. which C. whom D. whose
Câu 2: We are going to _____ our 50th wedding anniversary.
A. to celebrate B. celebrated C. celebrating D. celebrate
Câu 3: Can you turn _____ the light? It’s too dark.
A. on B. off C. in D. for
Câu 4: Tom suggested _____ a pair of shoes for Dad on his birthday.
A. buying B. buy C. to buy D. bought
Câu 5: He didn’t have much money, _____ he bought a lot of things at the shop for Tet.
A. but B. or C. and D. so
Câu 6: Tet is a _____ which occurs in late January or early February.
A. holiday B. celebration C. festival D. party
Câu 7: A disastrous volcanic eruption happened in the Philipines _____ 1991.
A. on B. in C. at D. since
Câu 8: Environmental _____ is a serious problem facing mankind today.
A. polluted B. pollution C. pollute D. polluting
Câu 9: In order to save money, we should use public transport _____ motorbike.
A. instead of B. except C. besides D. along with
Câu 10: Lan suggested _____ to the cinema tonight.
A. go B. to go C. Went D. going
Câu 11: I’m _____ that you are working hard
A. Pleasant B. pleased C. please D. pleasing
Câu 12: If the rice paddies _____ polluted, the rice plants will be die .
A. is B. was C. are D. were”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


 
Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1cSXVABfJgM2xQ6z_QWAWd4xDJNZi2Ea0/view?usp=sharing

* Tải được tài liệu đừng quên để lại đánh giá về tài liệu này bên dưới để mình có nhiều động lực ra nhiều hơn, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?