THƯ VIỆN ĐỀ THI TIẾNG ANH 9 HỌC KÌ 2 – ĐỀ 8

ĐỀ THI TIẾNG ANH HỌC KÌ 2

THƯ VIỆN ĐỀ THI TIẾNG ANH 9 HỌC KÌ 2 – ĐỀ 8

“Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs
from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Câu 1: A. energy B. generous C. category D. suggest
Câu 2: A. celebrate B. plumber C. bulb D. blanket
Câu 3: A. Drip B. Pipe C. Fix D. Bill
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Câu 4: It was raining hard _____ we could not go on a picnic as plannet
A. but B. so C. and D. or
Câu 5: Tommy suggested _____ a pair of shoes for dad on his birthday
A. buying B. buy C. to buy D. bough
Câu 6: Ba enjoys _____ strange stamps
A. collect B. collecting C. to collect D. collected
Câu 7: They felt _____ when Tet was coming near
A. exciting B. excitement C. excited D. excitedly
Câu 8: If people _____ energy, there will be no shortage of electricity
A. save B. saving C. will save D. would save
Câu 9: The children laughed _____ when they were watching a comic
A. happiness B. happily C. happy D. unhappy
Câu 10: She goes to the library twice a week. She _____ reads books there
A. never B. usually C. rarely D. once
Câu 11: Sally has been working here since she _____ college.
A. has left B. leaves C. left D. is leaving
Câu 12: You should get a plumber _____ the pipes in your bath room
A. to check B. check C. checking D. checks
Câu 13: The air is polluted _____ there no much traffic
A. however B. because C. therefore D. but”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


 
Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1FPixEpMkZEUOGLe2Lr3iMyyo9mHlbp6v/view?usp=sharing

* Tải được tài liệu đừng quên để lại đánh giá về tài liệu này bên dưới để mình có nhiều động lực ra nhiều hơn, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?