THƯ VIỆN ĐỀ THI TIẾNG ANH 9 HỌC KÌ 2 – ĐỀ 6

ĐỀ THI TIẾNG ANH HỌC KÌ 2

THƯ VIỆN ĐỀ THI TIẾNG ANH 9 HỌC KÌ 2 – ĐỀ 6

“Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Câu 1: A. label B. plumber C. bulb D. bill
Câu 2: A. mother B. then C. weatherman D. anything
Câu 3: A. refilled B. walked C. reduced D. dropped
Câu 4: A. dream B. team C. spread D. teacher
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Câu 5: I want everybody to listen ______.
A. care B. careful C. careless D. carefully
Câu 6: Solar energy doesn’t cause ______.
A. pollution B. polluted C. pollute D. pollutant
Câu 7: Where _____ you go if you have a car?
A. Would B. have C. will D. did
Câu 8: I suggest _____ to the movies.
A. going B. to go C. go D. went
Câu 9: The car _____ she has just bought is very modern.
A. which B. who C. whom D. whose
Câu 10: We are saving money _____ we want to buy a new house.
A. so B. because C. But D. and
Câu 11: My Father has to go towork _____ it is raining hard.
A. though B. but C. because D. and
Câu 12: She doesn’t know the man _____ sent her this letter.
A. which B. who C. whom D. whose
Câu 13: I’m very _____ that Iwill go to Dalat tomorrow.
A. excited B. excite C. excitedly D. exciting…”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


 
Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1vUPRfCbqVt9yH8cuPcASZ5l95bEPGjP7/view?usp=sharing

* Tải được tài liệu đừng quên để lại đánh giá về tài liệu này bên dưới để mình có nhiều động lực ra nhiều hơn, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?