THƯ VIỆN ĐỀ THI TIẾNG ANH 9 HỌC KÌ 2 – ĐỀ 5

ĐỀ THI TIẾNG ANH HỌC KÌ 2

THƯ VIỆN ĐỀ THI TIẾNG ANH 9 HỌC KÌ 2 – ĐỀ 5

“Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs
from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Câu 1: A. geology B. identify C. psychology D. photography
Câu 2: A. naked B. wanted C. wicked D. looked
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Câu 3: Easter is a joyful festival _____ comes in early spring.
A. who B. where C. whom D. which
Câu 4: They were having dinner _____ I arrived.
A. what B. when C. while D. how
Câu 5: John is proud _____ his father and loves him so much.
A. about B. for C. of D. in
Câu 6: Mrs. Hoa is generous to the poor _____ she is not rich.
A. even
though

B. as C. however D. so

Câu 7: My shoes are dirty. I’d better take them _____ before I come in.
A. away B. up C. on D. off
Câu 8: People _____ outlook on life is optimistic are usually happy people.
A. whose B. whom C. that D. which
Câu 9: Dick would have a more expensive car if he _____ more money.
A. to have B. have C. has D. had
Câu 10: This printer _____ in Japan by Canon.
A. made B. is made C. is making D. was making
Câu 11: The Internet is a very fast to get _____.
A. inform B. information C. informatic D. informative
Câu 12: I suggest _____ money for the poor people in our neighborhood.
A. save B. to save C. saving D. saved…”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


 
Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1_dfTrM9Ba1xbOHW4INNXs-V2iZ8e5Mwb/view?usp=sharing

* Tải được tài liệu đừng quên để lại đánh giá về tài liệu này bên dưới để mình có nhiều động lực ra nhiều hơn, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?