THƯ VIỆN ĐỀ THI TIẾNG ANH 9 HỌC KÌ 2 – ĐỀ 10

ĐỀ THI TIẾNG ANH HỌC KÌ 2

THƯ VIỆN ĐỀ THI TIẾNG ANH 9 HỌC KÌ 2 – ĐỀ 10

“Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.

De thi anh 9

Câu 1: Hurricane Andrew _____ through southern Florida in August 1992.
A. sweep B. swept C. to sweep D. sweeping
Câu 2: I want everybody to listen _____.
A. Care B. careful C. careless D. carefully
Câu 3: I feel very _____ today.
A. happy B. happiness C. happily D. happen
Câu 4: I’ve looked _____ my new pen everywhere and I can’t find it anywhere.
A. at B. for C. up D. on
Câu 5: Solar energy doesn’t cause _____.
A. pollution B. polluted C. pollute D. pollutant
Câu 6: He is tired _____ he stayed up late watching TV.
A. so B. because C. but D. and
Câu 7: I suggest _____ to the movies.
A. going B. to go C. go D. went
Câu 8: Where _____ you go if I have a car ?
A. would B. have C. will D. did
Câu 9: What will you do if _____ the final examination?
A. pass B. passed C. passes D. will pass
Câu 10: They suggest _____ up the beach.
A. clean B. to clean C. cleaned D. cleaning
Câu 11: I’m very _____ that I will go to Dalat tomorrow.
A. excite B. excited C. excitedly D. cleaning
Câu 12: I like Mary very much _____ I don’t like her brother.
A. on B. in C. for D. but
Câu 13: Would you like to drink milk _____ coffee?”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


 
Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1L8-ELOJ4xtgs4KGoBCUuYSp06pE3MD3o/view?usp=sharing

* Tải được tài liệu đừng quên để lại đánh giá về tài liệu này bên dưới để mình có nhiều động lực ra nhiều hơn, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?