THƯ VIỆN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH 9 – ĐỀ 2

ĐỀ THI HỌC KÌ 2

THƯ VIỆN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH 9 – ĐỀ 2

“Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the
other three in pronunciation in each of the following questions.
Câu 1: A. Beach B. Clean C. Instead D. Leave
Câu 2: A. Drip B. Pipe C. Fix D. Bill
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following
questions.
Câu 3: “_____ the TV for me ,will you ? I want to watch the weather forecast. “
A. turn up B. turn in C. turn off D. turn on
Câu 4: _____ he likes chocolate, he tries not to eat it.
A. As B. Despite C. Though D. Since
Câu 5: If it  _____ this evening , I will not go out .
A. rained B. raining C. to rain D. rains
Câu 6: I wish you _____ leave now. Can’t you stay a bit longer?
A. hadn’t to B. don’t have

to

C. won’t have
to

D. didn’t have
to

Câu 7: Auld Lang Syne is a song _____ is sung on New Year’s eve.
A. who B. whose C. whom D. which
Câu 8: Oh,he’s running so _____ that I can’t catch up with him.
A. quick B. fast C. speedy D. rapid
Câu 9: Unless you _____, I will explain it again to you
A. understand B. don’t
understand

C. won’t
understand

D. didn’t
understand

Câu 10: He didn’t know how to solve the problem _____ he asked her for help.
A. since B. because C. so D. for
Câu 11: She suggested _____ money for the poor people in the region.
A. to save B. saving C. to saving D. save
Câu 12: It was important that he _____ to help us.
A. agreed B. agrees C. agreeing D. agree
Câu 13: After coming home,she cleaned the floor _____ cooked dinner.
A. so B. and C. to D. as well…”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


 
Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1AzZtNsQklaqO_A8QolM7iGWU0ssByTnR/view?usp=sharing

* Tải được tài liệu đừng quên để lại đánh giá về tài liệu này bên dưới để mình có nhiều động lực ra nhiều hơn, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?