BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA THPT QUỐC GIA FILE WORD – ĐỀ 3

ĐỀ THI HÓA QUỐC GIA FILE WORD

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA THPT QUỐC GIA FILE WORD – ĐỀ 3

“Câu 1: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất?
Câu 2: Glucozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong quả nho chín. Công thức phân tử của glucozơ là
Câu 3: Nguyên tố crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây?
Câu 4: Khi nhựa PVC cháy sinh ra nhiều khí độc, trong đó có khí X. Biết khí X tác dụng với dung dịch AgNO_3, thu được kết tủa trắng. Công thức của khí X là
Câu 5: Cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch NH_3 thì dung dịch chuyển thành
Câu 6: Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe phản ứng được với dung dịch
Câu 7: Kim loại Al không tan trong dung dịch
Câu 8: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br_2?
Câu 9: Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH?
Câu 10: Trùng hợp etilen thu được polime có tên gọi là
Câu 11: Chất nào sau đây thuộc loại ancol no, đơn chức, mạch hở?
Câu 12: Chất nào sau đây là muối axit?
Câu 13: Cho các dung dịch: glixerol, anbumin, saccarozơ, glucozơ. Số dung dịch phản ứng với Cu(OH)_2 trong môi trường kiềm là
Câu 14: Thủy phân este X trong dung dịch NaOH, thu được CH_3 COONa và C_2 H_5 OH. Công thức cấu tạo của X là
Câu 15: Cho 1,8 gam fructozơ C_6 H12 O_6 tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO_3 trong NH_3 thu được m gam Ag. Giá trị của m là
Câu 16: Cho 31,4 gam hỗn hợp gồm glyxin và alanin phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch
NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
Câu 17: Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ dưới. Kết thúc thí nghiệm, trong bình đựng dung dịch AgNO_3 trong NH_3 xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt. Chất X là
Câu 18: Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 8 gam bột CuO nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho toàn bộ X vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m

Câu 19: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm K và Na vào nước, thu được dung dịch X và V lít khí H_2 (đktc). Trung hòa X cần 200 ml dung dịch H_2 SO_4 0,1M. Giá trị của V là
Câu 20: Cho các phản ứng có phương trình hóa học sau:
Câu 21: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)_2 vào dung2 dịch gồm Al_2 (SO_4 )_3 và AlCl_3. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào số mol Ba(OH)_2 (x mol) được biểu diễn bằng đồ thị dưới, khối lượng kết tủa cực đại là m gam. Giá trị của m là…”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1QJApDSy7reYJU2fXoLq4EzRD2-s9fyZx/view?usp=sharing

Liên kết tải bên trên nhé
* Mình rất vui nếu bạn tải được tài liệu này, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?