BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA THPT QUỐC GIA FILE WORD – ĐỀ 3

ĐỀ THI HÓA QUỐC GIA FILE WORD

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA THPT QUỐC GIA FILE WORD – ĐỀ 3

“Câu 1: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất?
Câu 2: Glucozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong quả nho chín. Công thức phân tử của glucozơ là
Câu 3: Nguyên tố crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây?
Câu 4: Khi nhựa PVC cháy sinh ra nhiều khí độc, trong đó có khí X. Biết khí X tác dụng với dung dịch AgNO_3, thu được kết tủa trắng. Công thức của khí X là
Câu 5: Cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch NH_3 thì dung dịch chuyển thành
Câu 6: Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe phản ứng được với dung dịch
Câu 7: Kim loại Al không tan trong dung dịch
Câu 8: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br_2?
Câu 9: Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH?
Câu 10: Trùng hợp etilen thu được polime có tên gọi là
Câu 11: Chất nào sau đây thuộc loại ancol no, đơn chức, mạch hở?
Câu 12: Chất nào sau đây là muối axit?
Câu 13: Cho các dung dịch: glixerol, anbumin, saccarozơ, glucozơ. Số dung dịch phản ứng với Cu(OH)_2 trong môi trường kiềm là
Câu 14: Thủy phân este X trong dung dịch NaOH, thu được CH_3 COONa và C_2 H_5 OH. Công thức cấu tạo của X là
Câu 15: Cho 1,8 gam fructozơ C_6 H12 O_6 tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO_3 trong NH_3 thu được m gam Ag. Giá trị của m là
Câu 16: Cho 31,4 gam hỗn hợp gồm glyxin và alanin phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch
NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
Câu 17: Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ dưới. Kết thúc thí nghiệm, trong bình đựng dung dịch AgNO_3 trong NH_3 xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt. Chất X là
Câu 18: Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 8 gam bột CuO nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho toàn bộ X vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m

Câu 19: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm K và Na vào nước, thu được dung dịch X và V lít khí H_2 (đktc). Trung hòa X cần 200 ml dung dịch H_2 SO_4 0,1M. Giá trị của V là
Câu 20: Cho các phản ứng có phương trình hóa học sau:
Câu 21: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)_2 vào dung2 dịch gồm Al_2 (SO_4 )_3 và AlCl_3. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào số mol Ba(OH)_2 (x mol) được biểu diễn bằng đồ thị dưới, khối lượng kết tủa cực đại là m gam. Giá trị của m là…”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1QJApDSy7reYJU2fXoLq4EzRD2-s9fyZx/view?usp=sharing

Liên kết tải bên trên nhé
* Mình rất vui nếu bạn tải được tài liệu này, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply