BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA THPT QUỐC GIA FILE WORD – ĐỀ 11

ĐỀ THI HÓA QUỐC GIA FILE WORD

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA THPT QUỐC GIA FILE WORD – ĐỀ 11

“Câu 1: Cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch NH_3 thì dung dịch chuyển thành
Câu 2: Khi nhựa PVC cháy sinh ra nhiều khí độc, trong đó có khí X. Biết khí X tác dụng với dung dịch AgNO_3, thu được kết tủa trắng. Công thức của khí X là
Câu 3: Glucozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong quả nho chín. Công thức phân tử của glucozơ là
Câu 4: Kim loại Al không tan trong dung dịch
Câu 5: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br_2
Câu 6: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất?
Câu 7: Chất nào sau đây thuộc loại ancol no, đơn chức, mạch hở?
Câu 8: Chất nào sau đây là muối axit?
Câu 9: Trùng hợp etilen thu được polime có tên gọi là
Câu 10: Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe phản ứng được với dung dịch
Câu 11: Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH?
Câu 12: Nguyên tố crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây?
Câu 13: Cho các phản ứng có phương trình hóa học sau:
Câu 14: Cho 1,8 gam fructozơ (C_6 H_12 O_6) tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO_3 trong NH_3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là
Câu 15: Thủy phân este X trong dung dịch NaOH, thu được CH_3 COONa và C_2 H_5 OH. Công thức cấu tạo của X là
Câu 16: Cho các dung dịch: glixerol, anbumin, saccarozơ, glucozơ. Số dung dịch phản ứng với Cu(OH)_2 trong môi trường kiềm là
Câu 17: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm K và Na vào nước, thu được dung dịch X và V lít khí H_2 (đktc). Trung hòa X cần 200 ml dung dịch H_2 SO_4 0,1M. Giá trị của V là
Câu 18: Cho 31,4 gam hỗn hợp gồm glyxin và alanin phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
Câu 19: Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên. Kết thúc thí nghiệm, trong bình đựng dung dịch AgNO_3 trong NH_3 xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt. Chất X là
Câu 20: Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 8 gam bột CuO nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho toàn bộ X vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
Câu 21: Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol. Cho biết: X là este có công thức phân tử C_12 H_14 O_4; X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X_6 là…”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1pcekR3PUj7dqa6Za0MWniECw1vNVDNZ0/view?usp=sharing

Liên kết tải bên trên nhé
* Mình rất vui nếu bạn tải được tài liệu này, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply