Luyện kĩ năng nghe tiếng Anh 8 Unit 6 || Sách cũ

Exercise 1:

Watch video 1 to 01:20 and fill in the blanks in the following form with NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR NUMBERS.

1.
Applicant’s name: Sarah ______
2.
Date of birth: January 16 ______
3.
Address: 12,_______ Gardens, London
4.
Phone number: _______
5.
Favorite activities: Dancing and joining ________

Exercise 2

Watch the rest of video and choose the best option (A, B or C) to answer each of the following questions.

6.
How many clubs match Sarah’s interests?
A. 1
B. 2
C. 3
7.
What time do members of the dancing club meet?
A. 5 p.m. to 7 p.m. every day
B. Thursday to Saturday
C. Every Sunday morning
8.
Which club does Sarah prefer?
A. Dancing club
B. Volunteer club
C. Youth club
9.
Who will Sarah’s application form be sent to?
A. The president of the dancing club
B. The vice president of the dancing club
C. The president of the volunteer club
10.
How will Sarah be informed of the interview?
A. Via her email
B. Via her phone
C. Via face-to-face contact


-Đáp án
Answer keys

1. Applicant’s name: Sarah Christ
2 Date of birth: January 16 1991
3. Address: 12, Lavender Gardens, London
4. Phone number: 02366995552
5. Favorite activities: Dancing and joining outdoor activities

6. Người tư vấn nói “I found two clubs that match your interests.” Như vậy, đáp án đúng là B.
7. Thông tin trong đoạn phim “Dancing club: members meet from 5 p.m. to 7 p.m. every day.” Đáp án đúng là A.
8. Sarah nói “I prefer the second one”, và “the second one” chính là câu lạc bộ được nhắc đến thứ hai “volunteer club”. Đáp án đúng là B.
9. Người tư vấn nói “I will submit this form to the president of the volunteer club.” Đáp án đúng là C.
10. Thông tin tương ứng “Time and place of the interview will be sent to your phone.” Đáp án là B.

– Hãy đăng kí kênh youtube để luôn nhận được thông báo về những tài liệu luyện nghe tiếng anh các cấp học:

https://goo.gl/TAVd74

– Luyện nghe tiếng anh qua Những câu chuyện tiếng Anh ở đây

https://goo.gl/VsTvKK


Bấm để xem đáp án và tải file nghe ở đây

* Hãy là người đầu tiên chia sẻ kiến thức này tới bạn của mình nhé
Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?